“ความสงบ” หมายถึง สภาพการณ์ที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไม่มีความประพฤติอันร้ายแรง ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต เงินทอง และความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อชุมชนโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของความสงบ ก็เลยนำมาซึ่งการกำหนดวันความสงบโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันความสงบโลก คือวันใด?

วันความสงบโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ กำเนิดสงคราม ความรุนแรง นำมาซึ่งการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นหนทางที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบโลก มีประวัติอย่างไร?

แรกเริ่มวันความสงบโลกจะตรงกับทุกเมื่อเชื่อวันอังคารที่ 3 ของก.ย. เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบในคราวนั้น ก็เพื่อให้ทั่วทั้งโลกได้ตระหนักและให้ความเอาใจใส่กับ “ความสงบ” อันหมายความว่า สภาวะสันติภาพสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันความสงบโลก

1. เคารพนับถือต่อชีวิตและเกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง และเศรษฐกิจ
4. เคารพนับถือความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก และเห็นด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความพร้อมเพรียง เคารพนับถือต่อหลักการระบบประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นสตรี

“นกพิราบ” สัญลักษณ์ที่ความสงบ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์วันความสงบสากล สื่อถึงความสงบและความสงบสุข ตามความศรัทธาที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้เสมือนดั่งความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบโลก เพื่อให้ใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 กล่าวว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความทัดเทียม และความมั่นคงและยั่งยืนของโลก.
ต่อมาในปี คริสต์ศักราช 2001 องค์การสหประชาชาติมีมติใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันความสงบโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันความสงบสากลของโลก ที่จำเป็นต้องจบการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมทั้งหยุดสู้รบในสงครามตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบก็แปลงเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จำเป็นจะต้องร่วมกันรณรงค์ และร่วมมือกันผลักดันความสงบทั่วทั้งโลก จบความรุนแรงไม่เฉพาะแต่ในสงครามเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังรวมทั้งหยุดความประพฤติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสงบให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก